Přímluva, modlitba u sv. Václava za politiku země české, moravské a slezské

MODLIBA ZA POLITIKY, 
 
kéž jsou ti noví vždy lepší než ti předchozí. 
 
 Na přímluvu svatého Václava, dědice české země,
 přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:
 
 Dej jim vědomí moudrosti a prozíravosti.
 Kéž respektují spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka od početí až do přirozené smrti, 
 
 Kéž podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy,
ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti.
 
 Kéž jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově a vzdělání.
 
 Nás pak naplňuj moudrostí a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali. 
 
 O to žádáme pro své rodiny a pro naši zem.

 

Politik zastávající/kandidující na volený mandát respektuje principy Kodexu a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními.