Současní následníci českého trůnu

Současní následníci českého trůnu

starstarstarstarblank

Přestože není žádným tajemstvím, že bezprostřední nárok na český trůn drží primogeniturně jakožto potomci Přemyslovců rod Habsbursko-Lotrinský, málo se již v naší společnosti hovoří o dalších následnících mimo JCKV Otty, popř. jeho syna JCKV Karla, kteří jsou i v nemonarchistických kruzích známi.

V prvé řadě je třeba podotknout, že český trůn se dědí na základě principu primogenitury, tedy jednoduše řečeno – po úmrtí (či odstoupení) vládnoucího panovníka nastupuje na trůn jemu nejbližší mužský příbuzný. Teprve v případě, že již nejsou mužští příbuzní dané dynastie k dispozici (nebo se nároku na trůn vzdají), přechází tento, dle ustanovení Pragmatické sankce, na nejbližší osobu ženského pohlaví a to ve vztahu k posledně vládnoucímu panovníkovi.

V současné době nemusíme mít o „neobsazení“ českého trůnu žádnou obavu, neboť jen rod Habsbursko-Lotrinský čítá aktuálně cca 300 žijících potomků. Tento rod můžeme rozdělit do základních 5 větví podle toho, kolik dětí císařovny a královny Marie Terezie zanechalo své potomky až do současnosti. Jedná se o tyto:

  • František II. (I.), císař římský, císař rakouský, arcivévoda rakouský, král český, král uherský
  • Ferdinand III., velkovévoda toskánský, princ rakouský, arcivévoda rakouský, princ český, princ uherský
  • Karel, vévoda těšínský, princ rakouský, arcivévoda rakouský, princ český, princ uherský
  • Josef, princ rakouský, arcivévoda rakouský, princ český, princ uherský
  • Jan, princ rakouský, arcivévoda rakouský, princ český, princ uherský

První větev je primogeniturní. Jedná se o vládnoucí větev rodu, ze které dnes žijí „pouze“ potomci našeho posledního císaře a krále blahoslaveného Karla I. (jako českého krále Karla III.) a také potomci jeho bratra Maxmiliána.

V případě, že by se tito potomci svého nároku vzdali či (čistě teoretiky) vymřeli, nastoupili by po nich v následnictví českého trůnu velkovévodové toskánští, poté vévodové těšínští a až v případě, že by se ani jim mužských potomků nedostávalo, přišlo by na řadu následnictví potomků prince Josefa a poté i prince Jana.

Následující tabulka představuje cca prvních 50 bezprostředních následníků českého trůnu (potomci bl. Karla I. a jeho bratra Maxmiliána). Tabulka je řazena přehledně podle zobrazení typického pro Gothajský almanach, ze kterého také čerpá. Jména jednotlivých následníků jsou odsazena do tří úrovní, které představují jednotlivé generace dětí, vnuků a pravnuků (čili pod sebou na téže úrovni jsou vždy sourozenci). Tabulka začíná přirozeně JCKV Ottou, i když mu nepřiznává žádné pořadí na trůn. To je dáno tím, že JCKV Otto před 4 lety svěřil pravomoci hlavy rodu svému synovi JCKV Karlovi. V praxi je tento krok roven odchodu „do panovnického důchodu“.

Petr Nohel

Převzato z Monarchistického zpravodaje č. 31 (kde můžete najít i výše zmíněnou tabulku následnictví)

ZDROJ WWW: 

promonarchii.cz/index.php/zajimavosti/221-souasni-naslednici-eskeho-trnu