ETICKÝ KODEX POLITIKA a není rozdíl, jestli monarchie nebo republiky

ETICKÝ KODEX POLITIKA 

Preambule Politik zastávající/kandidující na volený mandát respektuje principy Kodexu a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními.

 

I. Politik bude jednat v souladu se zájmy obyvatel České republiky, nebo v souladu s obnoveným Královstvím českým.

II. Politik nebude dávat sliby, o kterých dopředu ví, že nemohou být dodrženy. 

III. Politik bude veřejnost pravdivě a přesně informovat o svém vzdělání, schopnostech a zkušenostech, které jsou relevantní pro výkon jeho voleného mandátu. 

IV. Politik respektuje představitele jiných politických uskupení, jejichž názory a projevy sice nesdílí, ale vnímá je jako jedny z jejich základních práv a svobod. Politik nepovede neetickou předvolební ani jakoukoli jinou kampaň. 

V. Zvolený politik nebude bezdůvodně zpožďovat, přerušovat či jinak obstruovat jednání Parlamentu ani jiného zastupitelského orgánu, do něhož byl občany zvolen. Zdrží se zejména jakéhokoli jednání, které by bylo v rozporu s vnitřními pravidly dané instituce či dobrými mravy. 

VI. Politik přijímá plnou odpovědnost za volební program a stranu, na jejíž kandidátce se uchází o volený mandát. Politik prohlašuje, že bude předvolební politické postoje hájit i po svém zvolení a nezpronevěří se tomuto slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení zastávajícího konkurenční politický program. 

VII. Zvolený politik nebude figurovat v žádném prokazatelném střetu zájmů. V případě, že by u něj střet zájmů nastal, musí být ukončen co nejdříve, bez ohledu na osobní zájmy zvoleného politika či politické strany, jejíž zájmy reprezentuje. 

VIII. Politik jde v boji proti korupci a klientelismu příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou v souvislosti s jeho postavením a vlivem nabízeny. Politik nezneužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem ani pro zájem třetích osob, s nimiž je ve spojení. 

IX. V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě, politik nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR. 

X. Politik poskytne veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho volené funkce i všech dalších funkcí ve veřejném i soukromém sektoru, v nichž figuruje, s výjimkou těch, jejichž utajení stanoví zákon.

 

My monarchisté čeští, chceme, aby tento již existující kodex byl dodržován současnými politiky a hlásíme se k němu. 

Zdroj WWW:

www.nasipolitici.cz/docs/eticky-kodex-politika.pdf