V těchto dnech si společně připomínáme 100 let od začátku I. světové války

Příčiny války
- na jedné straně stojí státy s vírou v pokrok , postupná demokratizace , úspěchy v emancipaci nejnižších vrstev * naproti tomu státy se snahou získat nové kolonie , nacionalismem a rasismem ovlivněné státy , kult války - napětí ,zbrojení na válku. Přispěli tomu také události posledních let a let minulého století ( fr - pruská válka , boje v Africe) , ale i vývoj mocensko-politických vztahů , střetnutí států se silnou demokratickou tradicí ( Anglie , Francie ) a monarchistických režimů ( Německo , Rakousko ) , vyjma Ruska ( bez demokratických principů ) . Bezprostřední příčinou bylo vyhrocení situace na Balkáně , střetnutí zájmů všech velmocí. 
1. balkánská válka - balkánské národy se spojili proti Turkům - boj proti jejich nadvládě a za státní suverenitu , Bulharsko ,Srbsko , Řecko a Černá Hora porazili Tureckou říši , mír byl uzavřen 30. 5. 1913 , jímž ztratilo Turecko evropské državy včetně území osídleného Turky mimo Istanbul a Albánie získala nezávislost. Ovšem vypukly spory o některá území – vyvrcholilo to 2. balkánskou válkou , v níž se spojili Srbsko , Řecko , Černá Hora , Turecko a Rumunsko proti Bulharsku ( Bulhaři si toho vzali nejvíc po první balkánské válce , a nelíbilo se to ostatním ). Tato válka skončila 10. 8. 1913 mírem v Bukurešti ,jímž Bulharsko ztratilo část svého území ve prospěch Srbska , Turecka a Rumunska. 


záminka : atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii Chotkovskou při návštěvě Sarajeva 28. 6. 1914 ( atentátník - srbský student Gavrilo Princip , nacionalista , člen tajné organizace Mladá Bosna což byla revoluční organizace mládeže v Bosně a Hercegovině , bojovala proti Rakousku za sjednocení již. Slovanů. Za podpory srbská organizace Černá ruka ( tajná teroristická organizace důstojníků srbské armády ) provedla sarajevský atentát. 
Charakter války - poprvé došlo ke střetnutí milionových armád v celosvětovém konfliktu - do války vtaženo 34 z 54 států světa ( 1,5 miliardy obyvatel , 70 mil. vojáků , z nich 10 padlo a zraněno bylo 20 mil. ). 


2 nepřátelské bloky a jejich cíle

- střetnutí 2 nepřátelských bloků - Dohody ( Anglie , Francie , Rusko ) - tábor s nejmohutnějším ekonomickým , materiálovým i lidským potenciálem a Ústředních mocností ( Německo, Rakousko – Uhersko později Turecko a Bulharsko ) - název podle zeměpisné polohy v Evropě , tábor výrazněji centralizovaný ( Německo ) , Itálie se k Německu a Rakousku-Uhersku nepřidala. 
cíle : Německo - nejagresivnější , snaha o nové dělení světa , snaha získat nové kolonie , snaha ovládnout středo- , východo-a jihovýchodního prostoru Evropy s pomocí Rakousko - Uherska , požadavek anexe ( násilného připojení ) Belgie a Francie - její části. Rakousko - Uhersko - expanze na Balkán ( dlouholetý antagonismus Vídně a Srbska - nesmiřitelnost ) plus anexe Srbska , části Haliče na úkor Ruska a zadržení vnitřních rozkladných procesů. Francie- navrácení Alsaska a Lotrinska , obrana proti německé agresi, snaha zachovat své koloniální panství, zisky v Sársku. Srbsko - plán balkánské slovanské federace , snaha obhájit nezávislost. Rusko - požadavky na Halič , Slezsko , Balkán - ovládnout úžinu spojující Černé se Středozemním mořem ( již se o to pokoušeli v Ruskoturecké válce roku 1877-1878 ), snaha vytlačit Německo z polských území a Rakousko - Uhersko z ukrajinských území. Británie - udržet imperiální državy , vyřadit Německo ze světového obchodu ( na konci 19. stol. se stalo Německo hospodářsky vyspělejší ) , zastavit jeho pronikání na Blízký a střední východ , obsadit spol. s Francií a Japonskem jeho kolonie. USA - ochrana demokracie ve světě snaha dosáhnout mírového uspořádání v Evropě a ve světě , zvláště principu sebeurčení národů - prezident Thomas Woodrow Wilson ve svém projevu z roku 1918. Proti válce vystupovaly potlačované a nerovnoprávné národy ( Češi , Slováci , již. Slované , Poláci v Rusku ) a ruští bolševici , srbští a bulharští socialisté , ostatní si od války slibovali prospěch . 
Neutralitu prohlásily : Švédsko , Norsko , Dánsko , Nizozemsko , Španělsko , Švýcarsko , Albánie , z počátku USA , dokud se nedotkla i jejich zájmů . 

Průběh války : 

hlavní tíha války v Evropě - rozhodující válčiště , zpustošené oblasti , oslabení mocností , z toho těžilo USA a Japonsko - konec velmocenského postavení Evropy ve světě. Totální charakter války , změna plánované bleskové války v zákopovou a dále i týlovou válku ( partyzánský odboj ) - militarizace ekonomiky , využití technického pokroku - tanky ,letadla , ponorky a chemické zbraně. Hospodářství jednotlivých států bylo plně podřízeno potřebám války ( potřeby civilistů se staly druhořadé ) , zpočátku válečná konjunktura ( příznivé podmínky, plánovaná infrastruktura ) , postupně nastaly zásobovací potíže , růst inflace , rozvrácen mezinárodní obchod ( ponorková válka , blokáda přístavů ) - nutnost státních zásahů do hospodářství , usměrňování výroby , odbytu , státní výkup zemědělských výrobků , příděly surovin ( lístky ). nová technika a zbraně - rozvoj radiotechniky - rádiový přenos mezi Washingtonem a Paříží. Lepší zbraně - plamenomety ,kulomety , minomety , těžké dělostřelectvo , tanky - britský vynález - původně 8m dlouhé, 250 cm vysoké, rychlost 6 km/hod.Rozvoj leteckého průmyslu - letadla stíhací , bombardovací , průzkumná a útočná. Lepší doprava vojáků - obrněné vlaky. 


Po atentátu předložilo Rakousko - Uhersko pod tlakem Německa Srbsku ultimátum - poslední výzva k splnění požadavků s hrozbou - požadavek přešetření a odčinění zločinu , ač většina požadavků byla přijata , odpověď byla odmítnuta – touha potrestat Srbsko - 28. 7. 1914 Rakousko - Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. V Rusku proběhla mobilizace - byla vyhlášena carem Mikulášem druhým 30. 7. na pomoc Srbům , proto prvního srpna vyhlásilo Německo Rusku válku a 3. 8. Francii. 


Reakcí Británie bylo , že 4. 8. vyhlásilo Německu válku ( ručitel belgické neutrality , pocit ohrožení od kanálu La Manche ), 11. 8. vyhlásila Francie a 13. 8. Velká Británie válku Rakousku - Uhersku. 23. 8. vstoupilo do války Japonsko ( na stranu Dohody , útok na německé državy v Číně za souhlasu Dohody i USA. Němci měli Schlieffenův plán z roku 1905 - předpoklad bleskové války a rychlé dobytí Francie , poté zaměření sil proti Rusku. 16 . 8. proto Němci neočekávaně podnikli rychlý útok na Francii ( něm. generál Helmuth von Moltke ) obchvatem ze severu , vpadli do neutrální Belgie , Němci přinutili francouzské a britské jednotky k ústupu , zpočátku úspěchy ÚM ( ústředních mocností ). Němci porušili neutralitu Belgie a Lucemburska , 20. 8. byl obsazen Brusel , 5. 9. byla dokonce ohrožena Paříž. 


5. 9. - 15. 9. 1914 - protiútok dohodových vojsk , pátého se rozpoutala bitva na Marně ( trvala až do devátého ) , postup německé armády byl zastaven a pohyblivá válka se změnila ve válku poziční ( linie fronty vedla v délce 800 km od Severního moře až ke švýcarským hranicím ) , Němci byli zatlačeni zpět k řece Aisne - předpoklad bleskové války nevyšel , Německo změnilo velení - Erich von Falkenheym. K zastavení německého postupu na západě napomohla ruská ofenzíva proti Německu ve východním Prusku a proti Rakousku - Uhersku v Haliči. Zatímco německá armáda odrazila ruský útok u Tannnenbergu , rak - uher. vojska byla donucena ustoupit z východní Haliče. 16. 10. 1914 byly dobyty Němci Antverpy , pokus přechodu přes řeku Iseru a Ypry do Flander - neúspěch , neúspěšný byl i prosincový protiútok Dohody - definitivně se přešlo k zákopovým válkám. 29. 10. 1914 vstoupilo do války na straně ústředních mocností Turecko ( obava z Ruska ) , napadeny černomořské přístavy vznikly další 3 válčiště - Zakavkazsko , Mezopotámii , na východní hranici Sýrie a Palestiny. Rusko odrazilo tureckou ofenzívu v lednu 1915. Na Mezopotámské frontě - vylodění Angličanů 6. 11. 1914 , získali Basru a Kurnu ( oblasti v Iráku ) , a na Syrsko-palestinské frontě - se snažili Turci ovládnout Suezský průplav , 3. 2. 1915 byl překročen tureckými jednotkami , ale poté nuceni opustit Sinajský poloostrov. 

Pokus Německa porazit Rusko a vyřadit je z války - ofenzíva v Karpatech - 17. 2. 1915 byly dobyty Černovice , 20. 2. dobyli Stanislaw , naproti tomu Rusové dobyli 22. 3. pevnost Přemyšl ( Ukrajina ) , Rakousko - Uhersko utrpělo těžké ztráty , Němci Rakušanům pomohli , v květnu a červnu následovaly četné útoky proti Rusku , bitva u Gorlice a Tarnova ( něm. Generál August von Mackensen ) - rozpory v ruském velení a nedostatek výzbroje ulehčili vítězství Němců , následoval ruský ústup ,byla vyklizena Varšava , Kaunas , Vilnius - v září 1915 vrchním velitelem se stal sám car Mikuláš , ústup však nebyl zastaven. Roku 1916 proběhla reorganizace ruské armády , nové ofenzívy měly odlehčit západní frontě , ale neúspěch , vrchol v létě roku 1916 - tzv. Brusilovova ofenzíva - Němci nečekali útok , byli donuceni se stáhnout a přesunout část vojska ze západní fronty , Rusko získalo Bukovinu , část Haliče. Ovšem poté vyvrcholilo v Rusku protiválečné hnutí v únoru 1917 , po němž následoval faktický rozklad východní fronty a zejména za VŘSR , jež byla příkladem revolučního východiska z války. Rusko vyzvalo válčící strany k zastavení bojů a uzavření spravedlivého míru bez anexí a kontribucí ( poplatků ) , tento návrh byl však mocnostmi odmítnut. Koncem roku 1917 uzavřelo Rusko příměří s ústředními mocnostmi a později přijalo těžké podmínky Brest-litevského míru ( 3. 3. 1918 ) , aby mohlo čelit zahraniční intervenci. 

Západní fronta

- v březnu 1915 - útok francouzských vojsk ( gen. Joseph Joffre ) v Champagni , 22. 4. 1915 proběhl německý protiútok , poprvé použity bojové plyny - otrava 15 000 mužů. Od roku 1916 se západní fronta stává klíčovou pro další průběh války , Němci začali útočit na Verdun ( cesta na Paříž , boje od 21. února do září ), Francie útok neočekávala , byla si vědoma , že tuto pevnost musí udržet , nasazena plná síla Francie do této oblasti , Němci měli v plánu , že Francii úplně vydudá , Verdun se potýkal dokonce s nedostatkem potravin , na konec za obrovských ztrát německý útok byl odražen , v září proběhla nejkrvavější bitva - tzv. Verdunský mlýnek na maso ( 600 000 obětí ) , došlo opět ke změně velení , do čela se dostal Paul von Hindenburg a Erich Luddendorf. 


V červenci začala protiofenzíva spojenců na řece Sommě - neúspěšný pokus spojenců ( 1 000 000 vojáků , gen. Robert Nivelle ) zničit vojska ÚM , použiti britské tanky. Bitva trvala až do listopadu 1916. Německo se tedy rozhodlo porazit Británii na moři , došlo ke střetnutí Německa a Británie v Severním moři , bitva u Jutska 31. 5. - 1. 6. 1916 - velké ztráty na obou stranách , ale porážka německého loďstva , do konce války bylo uvězněno v severním moři , proto vyhlásili ponorkovou válku ( 9. 1. 1917 ) , Německo mělo dobrou strategii , podařilo se jim potopit hodně lodí , potápěli i civilní lodě , to přispělo ke vstupu USA do války ( 6. 4. 1917 ) na stranu Dohody. Němce opustili myšlenky na ofenzívu , vytvořili obranné postavení na tzv. Siegfriedově ( Hindenburgově) linii , v dubnu 1917 se pokusili Britové o průlom u Arrasu ( dělostřelectvo , pěšáci , tanky , letadla , v dubnu a v květnu se pokusili zase 
Francouzi o průlom u Champagne a na řece Aisne - neúspěch , nový gen. Henri Petain počkal s další ofenzívou na americké jednotky , pak převaha Dohody . V březnu 1918 - série ofenzív Německa , Francie frontu udržela , poté relativní klid do léta.Poté propukla druhá bitva na řece Marně ( červenec - srpen ) - německý ústup za řeku Aisne , 26. 9. 1918 rozhodující ofenzíva dohody ( gen. Foch ) - Německo nuceno žádat o příměří , odpor ÚM se zhroutil v říjnu 1918 , 8. 11. 1918 byly Německu sděleny podmínky příměří , císař uprchnul, 11. 11. 1918 je Německo přijalo , smlouva o příměří byla přijata ve francouzském Compiegne. 

Italská fronta

- vstup do války k Dohodě ( 23. 5. 1915 ) - v dubnu 1915 se dohodli s Británií - tzv. Londýnská smlouva , slib Istrie s Terstem , Dalmácie a jižních Tyrol , definitivně opustila Trojspolek , vyhlásila válku Rakousku - Uhersku ,1916 poté Německu. Rakousko se bránilo dost úspěšně , ustálení fronty po bojích bez velkých zisků , nepodstatné změny i v letech 1916 a 17 , jen postup 15 - 18 km Italů směrem k Terstu. Ovšem němci a Rakušané uspěli na řece Piavě. Italové utrpěli velké ztráty , dosavadní italská vláda odstoupila v důsledku tíživé situace , v čele nové vlády stanul nacionalista Vittorio Orlando ( " válka až do vítězného konce " ). Na pomoc Italům přišli Britové a Italové , v červenci pokus Rakouské armády o průlom , ale neúspěch , italská protiofenzíva koncem října 1918 , zhroucení rakousko -uherských pozic na italské frontě , 25. 10. 1918 - požadavek rakouského císaře o příměří , uzavřeno 3. 11. 

Balkánská fronta

- Vstup rakousko-uherské armády na území Srbska , Srbsko společně s Černou Horou Rakouskou armádu porazili , Rakušané utrpěli těžké ztráty , ustoupili za Dunaj , do konce roku 1914 Rakousko-uherská armáda se vyklidila z území Srbska. Rakousko- uhersko však začalo plánovat protiofenzívu , získalo posilu od Německa , jejich ofenzíva naplno propukla v říjnu 1915 , toho využili Bulhaři , jenž se chtěli Srbsku revanšovat za druhou balkánskou válku , vstupují do války ( 11. 10. 1915 ) , Srbsko bylo poraženo a v listopadu 1915 vojensky obsazeno. Ústřední mocnosti získaly přímé spojení s Tureckem , pomohly Turecku při jeho napadení při tzv. Gallipolské operaci - Anglie společně s Francií napadli Dardanely - aby mohli zásobovat Rusko. Srbská armáda uprchnula do Albánie , odkud byla evakuována dohodovým loďstvem na ostrov Korfu ( a v říjnu 1916 se vylodili u Soluně ) . Rak-Uhersko současně začalo okupovat území Černé Hory a část Albánie ( leden 1916 ). 


Dohoda poté upustila od přímých bojových akcí proti Istanbulu , připravovala však otevření nové fronty u Soluně a postupně nabývala převahy nad Tureckem v Malé Asii a Palestině. Srbsko na ostrově Korfu vytvořilo tzv. Korfskou deklaraci – porada jihoslovanských politiků v červenci 1917 , dohoda o vytvoření Jugoslávie. 17. 9. začali hlavní ofenzívy Dohody na tzv. soluňské frontě ( ofenzíva srbské a francouzské armády ) , společně porazili Bulharsko , které kapitulovalo 29. 10. 1918 , Srbsko bylo kompletně osvobozeno , 31. 10. 1918 Národní rada jihoslovanských národů vyhlásila jed. stát Slovinců , Chorvatů a Srbů. 
24. 11. 1918 Národní rada Černé Hory odsouhlasila připojení k Srbsku. 1. 12. vyhlášeno král. , od roku 1929 Jugoslávie. 27. 8. 1916 vstoupilo do války na straně dohody Rumunsko , ale mělo špatně připravenou armádu , proti tomu zasáhli Němci,dobyli bez větších potíží Bukurešť 6. 12. 1916 , roku 1917 podepsáno příměří ( vykořisťováno hlavně kvůli ropě ) , poté bylo celé území okupováno vojsky ÚM ( hlavně Německem a Bulharskem ) , roku 1918 po otevření západní fronty došlo v Rumunsku k obnovení vojenských akcí , Rumunsko obsadilo Sedmihradsko a Besarábii.Roku 1917 vstoupilo do války na stranu dohody Řecko , již předtím poskytly azyl srbské armádě. Vliv dění v Rusku na průběh války

- únorová revoluce v Rusku , již bylo svrženo samoděržaví ( forma absolutistické monarchistické vlády , při níž je nejvyšší moc soustředěna v rukou monarchy , jehož vůle je zákonem , dovršena za Petra prvního Velikého ). Byla vyústěním revoluční situace narůstající v Rusku od roku 1916 v důsledku vrcholící krize carismu v podmínkách 1. svět. války ( hospodářský rozvrat , vojenské neúspěchy , prohlubující rozpory mezi špičkami ). 


Od počátku 1917 se snažila buržoazie sesadit cara , většina průmyslových center země byla postupně zachvácena vlnou stávek - 25. 2. ( 10. 3. ) byla zahájena generální stávka v Petrohradě. K širokým lidovým vrstvám , žádajícím zlepšení zásobování , ukončení války a odstranění samoděržaví , se připojila 27. 2. ( 12. 3. ) část petrohradské posádky ( vojáci ) ,pod náporem vojáků a dělníků se 27. a 28. 2. ( 12 . a 13. 3. ) zhroutila carská moc v Petrohradě i v ostatních významných centrech Ruska. Spontánně vznikaly sověty dělnických a vojenských zástupců ( zprvu maloburžoazní levice - eseři a menševici ), byly vytvořeny dělnické ozbrojené oddíly - Rudé gardy. Moc také měla prozatimní vláda ( předseda Alex. Kerenskij , který byl pro další účast Ruska v 1. svět. válce - tlak dohody , svržen v říjnu 1917 , emigroval do Francie ) , ustanovena 2. ( 15. ) 3. , v ten samý den abdikoval car Mikuláš druhý - v Rusku dvojvládí. Po ztroskotání pokusu o vytvoření konstituční monarchie se Rusko stalo demokratickou republikou. Prozatimní vláda slíbila všechny demokratické svobody , všeobecnou amnestii , zrušení národnostních , náboženských a rasových přehrad , byla uznána autonomie Finska a Estonska , nezávislost Polska . 


Bolševická strana řídila z ilegality přípravy a provedení ozbrojeného povstání proletariátu - V. I. Lenin - Dubnové teze. Probíhaly dál protestní akce proti účasti Ruska ve válce - v květnu v Petrohradě. 
V září ( 7. 9. ) roku 1917 se pokusil Lavr Georgijevič Kornilov ( 1870 - 1918 ) - ruský generál o nastolení vojenské diktatury a o svržení prozatimní vlády , podnikl tažení na Petrohrad , jeho akce však byla rozbita revolučními vojáky a námořníky. 
3. ( 16. ) 4. návrat Lenina do Ruska , 4. 4. pronesl své dubnové teze. 
3. - 24. 6. ( 16. 6. - 7. 7. ) - první všeruský sjezd sovětů děl. a voj. zástupců , na němž byl zvolen Ústřední výkonný výbor sovětů ( většinu v něm získali eseři a menševici ). 
3. - 4. 7. ( 16. - 17. 7. ) - masové demonstrace petrohradských pracujících proti prozatimní vládě , bylo potlačeno vojenskými jednotkami povolaných z fronty. 
9. ( 22. ) 7. - Ústřední výkonný výbor sovětů uznaly neomezenou moc prozatimní vlády - konec dvojvládí. 
12. - 15. 8. ( 25. - 28. 8. ) - tzv. Státní porada v Moskvě , jež měla zmobilizovat revoluční síly a vytyčit jejich další postup. 
12. ( 23. ) 10. - byl vytvořen voj. výbor petrohradského sovětu. 
24. 10. ( 6. 11 . ) - začátek povstání v Petrohradě 
25. - 26. 10. ( 7. - 8. 11 ) - vítězství VŘSR , dobytí Zimního paláce , zatčení členů prozatimní vlády 
25. - 27. 10. ( 7. - 9. 11. ) - druhý sjezd všeruských sovětů , ustanovena první sovětská vláda s Leninem , byl přijat dekret o míru a dekret o půdě. ( o míru - byl přijat 8. 11. - vyzýval všechny válčící národy , aby uzavřely spravedlivý mír bez anexí a kontribucí , o půdě - byl přijat 8. 11. - zrušil soukromé vlastnictví půdy , kterou prohlásil za vlastnictví všelidové ). 
20. 11. ( 3. 12. ) - začátek jednání o příměří s ÚM. 


Závěr a výsledky války

- viz vstup USA do války a pokusy o prolomení západní fronty. 
Výsledky - otřeseny humanistické ideály demokratického uspořádání společnosti , poválečná vlna sociál. i nacionálního radikalismu , hnutí za odstranění kolonialismu ( Čína , Indie , Indonésie , Irák , Egypt ) , neúspěšné pokusy o socialistickou revoluci bolševického typu ( Deutschland , Hungary , Bulgaria ). 
Zánik 4 monarchií - Ruské , habsburské , německé a turecké , vznikly tzv. nástupnické státy - rozpad Rak - Uherska - 5 států Rakousko , Království Srbů , Chorvatů a Slovinců , Polsko , Maďarsko a Československo. Zbylé území připadlo Rumunsku a Itálii. Ruská Besarábie připojena k Rumunsku , v roce 1919 připojena Podkarpatská Rus k Československu , obnoveno Belgické království v plném rozsahu , Francie získala zpět Alsasko a Lotrinsko , hl. mocností se definitivně staly USA. 

Poválečné uspořádání

- Pařížská mírová konference , mírová jednání na zámku Versailles u Paříže 18. 1. 1919 - 21. 1. 1920 , účastnilo se ji 27 států dohody a 5 britských dominií , Francii zastupoval premiér Georges Benjamin Clemenceau , Anglii předseda vlády David Lloyd George , USA prezident Thomas Woodrow Wilson , Itálii ministerský předseda Vittorio Emanuelle Orlando , Japonsko min. předseda Makino. Některých jednání se přímo účastnili Poláci , Československo , Belgie a Srbsko ( pokud to bylo v jejich zájmu ). Poražené státy zpočátku jednání byly vyloučeny ( Německo , Turecko , Maďarsko a Rakousko ) , ovšem nepřizváno Rusko - spojenectví s Dohodou bylo přerušeno ( Brestlitevský mír ) , obava z vlivu revoluce a ohrožení demokracie ( 1919 Kominterna v Moskvě ). V Paříži probíhala zdlouhavá jednání - různorodé názory , rozpory spojenců. mírové smlouvy s poraženými státy - nejdůležitější byla 28. 6. 1919 s Německem ve Versailles - ztratilo 1/3 území , kolonií ,stanoveny nové hranice na západě , Alsasko - Lotrinsko vráceno Francii , mezi ní a Německem bylo vytvořeno ochranné ,50 km široké demilitarizované pásmo v Porýní , východní hranice byla omezena kvůli vzniku Polska , omezení stavu armády,max. 100 000 vojáků , zrušena všeobecná branná povinnost , zákaz voj. letectva, ponorek , tanků , dělostřelectva a plyn. zbraní. Tíživé reparace ( náhrady škod ) , Německo označeno za viníka rozpoutání světové války. 


10. 9. 1919 smlouva s Rakouskem , 27. 11. 1919 s Bulharskem , 4. 6. 1920 s Maďarskem , 10. 8. 1920 s Tureckem. 

Československo - potvrzena existence nového státu , stanoveny hranice. 

Vznik společnosti národů ( 1920 ) - světová organizace , návrh Wilsona , sídlila v Ženevě - jejím cílem bylo zajistit mír a spolupráci národů , řešení sporů demokratickým jednáním , vytvořen smírčí soud v Haagu.